องค์การ-มูลนิธิ

มหาวิทยาลัยรัฐ
ภาคกลาง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา | มหาวิทยาลัยมหิดล | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มหาวิทยาลัยศิลปากร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | AIT |ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |  มหาวิทยาลัยขอนแก่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ภาคใต้ | มหาวิทยาลัยทักษิณ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | มอ. วิทยาเขตปัตตานี | ภาคเหนือ  | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
มหาวิทยาลัยเอกชน
ภาคกลาง |  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | มหาวิทยาลัยเกริก | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | มหาวิทยาลัยรังสิต | มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย | มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตกรุงเทพ | มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี | มหาวิทยาลัยสยาม | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | มหาวิทยาลัยหัวเฉียงเฉลิมพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา | มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล | ภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยพายัพ |
สถาบัน
ส่วนกลาง | ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล | รม.วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ | รม.วิทยาเขตโชติเวช | รม.วิทยาเขตพระนครเหนือ | รม.วิทยาเขตพิตรพิมุข จักรวรรดิ | รม.วิทยาเขตพิตรพิมุข มหาเมฆ | รม.วิทยาเขตเพาะช่าง | รม.วิทยาเขตอุดมศักดิ์ | รม.วิทยาเขตอุเทนถวาย | ส่วนภูมิภาค |  รม.วิทยาเขตขอนแก่น | รม.วิทยาเขตตาก | รม.วิทยาเขตนครราชสีมา | รม.วิทยาเขตนนทบุรี | รม.วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันต | รม.วิทยาเขตภาคใต้ | รม.วิทยาเขตภาคพายัพ | รม.วิทยาเขตวังไกลกังวล |
สถาบันราชภัฎ
กรุงเทพฯ | จันทรเกษม | ธนบุรี | บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | พระนคร | สวนดุสิต | สวนสุนันทา | ต่างจังหวัด  |  กำแพงเพชร | เชียงราย | เชียงใหม่ | เทพสตรี(ลพบุรี) | นครปฐม | นครราชสีมา | นครศรีธรรมราช | นครสวรรค์ | พระนครศรีอยุธยา | พิบูลสงคราม(พิษณุโลก) | เพชรบุรี | เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์(ปทุมธานี) | เพชรบูรณ์ | มหาสารคาม | ยะลา | รำไพพรรณี(จันทบุรี) | ลำปาง | เลย | สกลนคร | สงขลา | สุราษฏร์ธานี | สุรินทร์ | หมู่บ้านจอมบึง | อุดรธานี | อุตรดิตถ์ | อุบลราชธานี
วัด
รายชื่อวัดทั่วราชอาณาจักร | วัดเกาะวาลุการาม(ลำปาง) | วัดเขาสุกิม(จันทบุรี) | วัดบวรนิเวศวิหาร(กรุงเทพฯ) | วัดบึงพระลานชัย(ร้อยเอ็ด) | วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม(กรุงเทพฯ) | วัดปัญญานันทาราม(ปทุมธานี) | วัดปากน้ำภาษีเจริญ(กรุงเทพฯ) | วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(กรุงเทพฯ) | วัดพระธรรมกาย(ปุมธานี) | วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร(นครพนม) | วัดพระปฐมเจดีย์(นครปฐม) | วัดพระพุทธบาทสี่รอย(เชียงใหม่) | วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร(กรุงเทพฯ) | วัดโสมนัสวิหาร(กรุงเทพฯ) | วัดอรุณราชวราราม(กรุงเทพฯ) | วัดอินทรวิหาร(กรุงเทพฯ) | วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร(กรุงเทพฯ) |
ศาสนา
พุทธ | คำกลอนของท่านพุทธทาน | ทดสอบธรรมะ | พระไตรปิฎกออนไลน์ | พระอริยสงค์ | พุทธทาสภิกขุ | พุทธศาสนา | มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย | ศาลาธรรม | ศาสนาพุทธในประเทศ ไทย | สมาธิวิธี | ห้องสมุดธรรมะ | คริสต์ | คริสเตียนไทย | เพลงคริสเตียน | ย้อนรอยตำนานโลก | อิสระ | อิสลาม | นิตยสารมุสลิมออนไลน์  | สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย  | สำนักจุฬาราชมนตรี | อัดดีน2000 | อิสลาม |   

 

 

กระทรวง
กระทรวงกลาโหม | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการต่างประเทศ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กระทรวงคมน | กระทรวงพาณิชย์ | กระทรวงมหาดไทย | กระทรวงยุติธรรม | กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม | กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงอุตสาหกรรม |
พรรคการเมือง
ก้าวหน้า | กิจสังคม | ความหวังใหม่ | ชาติไทย | ชาตินิยม | ชาติพัฒนา | ไทยประชาธิปไตย | ไทยรักไทย | ประชากรไทย | ประชาธิปัตย์ | พลังธรรม | ราษฎร | แรงงานไทย |
มูลนิธิ
คุ้มครองเด็ก | ชัยพัฒนา | ปวีณาฯเพื่อเด็กและสตรี | เพื่อนช้าง | มูลนิธิเด็ก | ร่วมกตัญญู | ร่วมด้วยช่วยกัน | ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก | สร้างสรรค์เพื่อคนพิการ | สร้างเสริมไทย | สันติสุข | สายใจไทย | สืบนาคะเสถียร | โอโซนเพื่อชีวิต |
สถานกงสุล
สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในเชียงใหม่ | สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ | สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง |

สถานทูต
ต่างประเทศในไทย | สถานทูตชิลี | สถานทูตสหรัฐอเมริกา | สถานทูตอเมริกัน | สถานทูตออสเตรเลีย | สถานทูตออสเตรีย | สถานทูตอังกฤษ | สถานทูตอินเดีย | สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น | สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ | สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน | สถานทูตไทยในต่างประเทศ | สถานทูตไทย ณ กรุงบรัสเซล | สถานทูตไทยในแคนาดา | สถานทูตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซานติอาโก | สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันดีซี |