ข่าวเด่น » จัดอันดับมหาวิทยาลัย ดีที่สุดในไทย

จัดอันดับมหาวิทยาลัย ดีที่สุดในไทย

30 กันยายน 2018
540   0

 

Times Higher Education World University Rankings 2019 จัดอันดับมหาวิทยาลัย พบ ม.มหิดล อันดับ 1 ของไทย ตามด้วย ม.เชียงใหม่ จุฬาฯ มจธ. เผยพิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัด

Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2019 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561 โดยพบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับดีที่สุดของประเทศไทย ซึ่งในปีนี้อยู่ในอันดับที่ 601 – 800 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 1,250 แห่ง โดยใช้ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนัก 5 ด้าน คือ Teaching (the learning environment) ร้อยละ 30, Research (volume, income and reputation) ร้อยละ 30, Citations (research influence) ร้อยละ 30, International outlook (staff, students and research) ร้อยละ 7.5 และ Industry income (knowledge transfer) ร้อยละ 2.5 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลยังมีอันดับที่ดีที่สุดในไทยในตัวชี้วัดด้าน Teaching, Citations และ International Outlook อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก 13 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ดังนี้ อันดับที่ 801 – 1,000 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 1,001+ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์